Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ Ι ΕΩΣ ΙΒΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

 

ΚΕΦ. Ι΄ ΣΤΙΧΟΙ 1 – 12

 

«1. Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον,

2. και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση,

3. και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον,

4. και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον·διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός·

5. αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών· διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμω.

6. Ταύτα δε έγειναν παραδείγματα ημών, διά να μη ήμεθα ημείς επιθυμηταί κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν.

7. Μηδέ γίνεσθε ειδωλολάτραι, καθώς τινές εξ αυτών,ως είναι γεγραμμένον· Εκάθησεν ο λαός διά να φάγη και να πίη και εσηκώθησαν να παίζωσι.

8. Μηδέ ας πορνεύωμεν, καθώς τινές αυτών επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα εικοσιτρείς χιλιάδες.

9. Μηδέ ας πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και τινές αυτών επείρασαν και απωλέσθησαν υπό των όφεων.

10. Μηδέ γογγύζετε, καθώς και τινές αυτών εγόγγυσαν και απωλέσθησαν υπό του εξολοθρευτού.

11. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα, και εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν.

12. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπη μη πέση».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού όλα αυτά ανήκουν στην παγκόσμια πνευματική ιστορία η οποία μας αφυπνίζει, ας προσέξουμε και εμείς μετά από τόσες πνευματικές εκδηλώσεις στη ζωή μας, μετά από τόσες προτροπές του Αγίου Πνεύματος, μετά από τόσες πνευματικές αποκαλύψεις, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα βλαστήσει και γίνει αιτία μία επιθυμία, ένα πάθος να μας γυρίσει πάλι στην απείθεια, στην απιστία, στα εντάλματα των ανθρώπων κ.λ.π.. Μέχρι την ημέρα του Κυρίου να έχουμε αισθητήρια γεγυμνασμένα, ώστε αυτός που νομίζει ότι ίσταται μην πέσει. Κύριε μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Η πνευματική ενότητα μεταξύ μας και η συνεχής μας ενασχόληση στα δρώμενα του Ευαγγελίου αποκλείουν την πτώση, την επιστροφή μας στο λάθος. Μέγα κίνητρο διασφάλισης των πνευματικών επαγγελιών στη ζωή μας είναι η συνεχής και ακατάπαυστη πνευματική μας δραστηριότητα πάνω στο θέλημα του Θεού καθώς και οι πνευματικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται απ’ αυτή.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος·πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πειρασμός είναι στιγμιαίος, η δοκιμασία κρατά χρόνια. Η υπομονή και η επιμονή πάνω στις επιδιώξεις και προτροπές του Θεού μας καθιστά νικητές. Αφού είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτός που αγωνίζεται δεν θα πειραχθεί παραπάνω απ’ ό,τι δύναται να αντέξει. Όλοι οι πειρασμοί αλλά και οι δοκιμασίες έχουν έναν σκοπό.Να μας σπουδάσουν την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την δικαιοσύνη, την ειρήνη κ.λ.π. γι’ αυτό αναφέρει ότι γρήγορα θα γίνει η έκβαση υπό του Θεού και η χαρά μας θα είναι χαρά Θεού, αφού θα συμπληρώνονται μέσα από το καλό και το κακό πνευματικά ελλείποντα τα οποία θα μας κάνουν υιούς και θυγατέρες. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Διά τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ειδωλολατρία είναι η πίστη στα είδωλα και η θεοποίησή τους. Πολλές φορές δεν το πιστεύουμε,δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε γίνει ειδωλολάτρες αν κάποιος μας πει ότι συμπεριφερόμαστε λάθος σε εκδηλώσεις που αφορούν το υλικό στοιχείο, όμως εύκολα μπορούμε να δούμε ότι έχουμε δεθεί με πράγματα τα οποία μας ανήκουν και αντί να μας ανήκουν τους ανήκουμε, αφού από αυτά εξαρτάται η ζωή μας. Καθετί υλικό το οποίο θεωρούμε ότι προσφέρουμε στο Θεό ή ότι μέσω της ύλης ή της ειδωλολατρίας δοξάζουμε το Θεό, να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ευάρεστο σε αυτόν. Ότι μας βγάζει από το γραφικό πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν, δεν διακατέχεται από το πνεύμα του Θεού. Χρειάζεται να έχουμε το πνεύμα του Θεού για να συλλάβουμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Ο Θεός δεν βρίσκεται στην άλογη λατρεία, αλλά στην λογική την οποίαν δυνάμεθα να ανακαλύψουμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 17

 

«15. Λέγω ως προς φρονίμους· κρίνατε σεις τούτο το οποίον λέγω·

16. Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν,δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού; Ο άρτος, τον οποίον κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού;

17. διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί·επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εάν ο άρτος που τρώμε και αν το ποτό που πίνουμε είναι έξω από την θυσία του Χριστού,η οποία ολοκληρώνεται σε μας με την δική μας θυσία που είναι ότι θα πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας λογική λατρεία ευάρεστη στον Θεό, δεν ωφελεί. Διότι οποιαδήποτε θυσία η οποία δεν μας οδηγεί στην ενότητα και δεν μας ενεργοποιεί γονιδιακά τη ζωή η οποία αυξάνει πάνω στην αγάπη, δεν ωφελεί. Θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην φτιάχνουμε Θεό στα μέτρα μας αλλά στα μέτρα του Θεού.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20

 

«18. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα· οι τρώγοντες τας θυσίας δεν είναι κοινωνοί του θυσιαστηρίου;

19. Τι λοιπόν λέγω; ότι το είδωλον είναι τι; ή ότι το ειδωλόθυτον είναι τι; ουχί·

20. αλλ' ότι εκείνα, τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη,εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχί εις τον Θεόν· και δεν θέλω σεις να γίνησθε κοινωνοί των δαιμονίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Οποιαδήποτε λατρεία η οποία φεύγει από την προσωπική θυσία πνευματική ή υλική ως προς τον συνάνθρωπο είναι εξωγραφική και δεν ωφελεί. Χρειάζεται να έχουμε συνείδηση Χριστού, ο οποίος απέδειξε με το προσωπικό του πνευματικό παράδειγμα ποια θυσία ευαρεστεί τον Θεό. Δεν καλούμαστε να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά καλούμαστε να αναγεννηθούμε και να συμμετέχουμε στη ζωή του συνανθρώπου μας υλικά ή πνευματικά καθώς και στην πρόοδο αυτού. Αυτή είναι η θυσία η οποία μας εξασφαλίζει τον έναστρο πνευματικό ουρανό και καθιστά τη ζωή μας γεμάτη σοφία Θεού. Ο Χριστός με το άψογο παράδειγμά του διαμόρφωσε τον νέο κατά Θεόν επικοινωνιακό τρόπο ο οποίος θα πρέπει να μας διακατέχει σήμερα και στο μέλλον, το οποίο αναμένεται να γίνει του Θεού. Αδέλφια μου, δεν θα λέμε ότι κάναμε θυσία σήμερα φαγητά, ειδωλόθυτα τα οποία μετά θα τα τρώμε εμείς όπως έκαναν οι Εβραίοι που πήγαιναν ένα πρόβατο στον Θεό τάχα και κάποιοι έκαναν κοπάδια ώστε να περνούν καλά χωρίς να δουλεύουν στο όνομα του Θεού. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Ι΄ ΣΤΙΧΟΙ 21 – 22

 

«21. Δεν δύνασθε να πίνητε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων· δεν δύνασθε να ήσθε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων.

22. Η΄ τον Κύριον θέλομεν να διεγείρωμεν εις ζηλοτυπίαν; μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έχει δοκιμαστεί αιώνες τώρα πάνω σε όλους τους τομείς ότι δεν μπορούμε δύο καρπούζια να τα βάλουμε στην ίδια μασχάλη. Δεν μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας τον Θεό και τον κόσμο. Αν θέλουμε να πετύχουμε πάνω στο θέλημα του Θεού ώστε να δημιουργηθεί μεταστοιχείωση στο σώμα ημών διά του αγιασμού, θα πρέπει να απέχουμε από τις επιδιώξεις του κόσμου οι οποίες δημιουργούν φθορά σε υπερβολικό βαθμό και ο λόγος διότι αφιερώνουμε πολύ χρόνο πάνω σε ανώφελες συζητήσεις που δημιουργούν πολυποίκιλη αμαρτία. Συνάμα ανοίγουμε πολλές υποχρεώσεις που μας κλέβουν χρόνο. Αδέλφια μου, να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να γίνει συνειδητοποίηση των όσων λέμε, να συνδιαλεγόμαστε σε αδιάλειπτη βάση με τον ζώντα Θεό ώστε να γίνουμε υιοί και θυγατέρες αυτού. Γνωρίζω ότι χρειαζόμαστε την εργασία αφού με τα χρήματα μόνο μπορούμε να ζήσουμε σήμερα,όμως, είναι έξυπνο, είναι σοφό να περιορίσουμε τα περιττά, τις αγορές εκείνες που δεν είναι τόσο απαραίτητες ώστε να εργαζόμαστε για τα απαραίτητα, τα οποία είναι τροφή και σκέπασμα. Μάλιστα να έχουμε εμπιστοσύνη στον Αγιο Θεό, αφού έχει αποδειχθεί αιώνες τώρα ότι όσοι αφιερώθηκαν βρήκαν ένα πιάτο φαγητό, αλλά και πολύ περισσότερα υλικά αγαθά. Ο ίδιος φανέρωσε το και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει, καθώς εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών; Καθώς πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έτσι είναι ο Πατέρας και γι’ αυτό είναι και Θεός, διότι μας χάρισε πνευματική ελευθερία ώστε να διαχειριστούμε αυτή καθώς βούλεται ο καθένας μας. Ο Θεός είναι ώριμος, κάνει ό,τι κάνει διότι αυτή είναι η φύση του αφού διέπεται από άπειρη σοφία. Μακάρι και εμείς να αφήσουμε τους άλλους στην ελευθερία τους και να μην παρεμβαίνουμε στη ζωή τους ώστε να θέλουμε να τους πείσουμε να ακολουθήσουν αυτό που εμείς έχουμε επιλέξει. Εμείς σήμερα στην Φωνή Θεού ξέρουμε όπως ο απόστολος Παύλος ότι όλα είναι στην εξουσία μας αλλά όλα δεν συμφέρουν. Αυτό που συμφέρει εμάς είναι να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

« 24. Μηδείς ας ζητή το εαυτού συμφέρον, αλλ'έκαστος τα του άλλου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο αδελφός δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Αυτές είναι οι αρχές του Θεού. Αυτό έδειξε και δίδαξε ως παράδειγμα εις ημάς. Το ίδιο καλούμαστε όλοι να κάνουμε, όχι να δώσουμε τη ζωή μας αλλά όλοι να γίνουμε ένα προς την επίτευξη των στόχων μας. Το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Το γενικό είναι του Θεού και αυτό να αυξηθεί από σήμερα στη ζωή μας.Μέχρι χτες ζητούσαμε να αυξηθούμε σε ατομικό επίπεδο. Τώρα καλούμαστε να αυξηθούμε σε γενικό επίπεδο. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου.Όλοι μαζί μπορούμε πολλά, ο καθένας μόνος του δεν θα καταφέρει τίποτα. Εύχομαι να συλλάβουμε το ίνα ώσιν εν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού είναι του Κυρίου, ας τον εμπιστευθούμε. Αν το πιστεύουμε! Χωρίς την συγκατάθεση αυτού του Κυρίου ούτε μία θριξ της κεφαλής μας δεν πέφτει. Αν είμεθα σίγουροι,τότε ας αφεθούμε σήμερα στα χέρια του Θεού και ας μεριμνούμε τα άνω ώστε να μας ταξιδέψει ο Πατέρας διά Πνεύματος Αγίου στην χώρα των ζώντων, ανοίγοντάς μας καινούργιους δρόμους ουρανόδρομους οι οποίοι μπορούν να μας εξασφαλίσουν σοφία Θεού συναρπάζουσα, η οποία σοφία μας καθιστά αιώνιους, άφθαρτους, θεούς. Είναι πολλοί που κάνουν σαν τα μικρά παιδιά γαντζωμένοι στις παλιές συνήθειες μη αφήνοντας το πνεύμα τους να αντικατασταθεί από το πνεύμα του Θεού. Έτσι περνούν τα χρόνια και οι καιροί και δεν επιτυγχάνουν μεγάλα πράγματα, αφού οι απόφασή τους είναι να μην τολμούν και να παραμένουν στα ίδια, φοβούμενοι την κατακραυγή και την αποστροφή του κοινωνικού συστήματος. Εύχομαι να εννοήσουμε το κάλεσμα του Θεού και να εντάξουμε συνειδητά τον εαυτό μας στις αρχές του Θεού διότι το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και τα γεγραμμένα θέλουσι λάβει χώρα. Αμήν. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όσοι σήμερα κάνουν τον αρχηγό θεωρώντας ότι κάνουν κουμάντο στο τέλος και αυτοί το θέλημα του Θεού κάνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Γιατί μετά πολλών χρόνων αποδεικνύεται αφού και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι ασυνείδητα εργάστηκαν το θέλημα του Θεού και κινήθηκαν πάνω στην εκπλήρωση του θελήματος του Θεού διότι ωριμάζει ο κόσμος, γράφοντας οι πάντες παγκόσμια ιστορία με θετικά ή αρνητικά γεγονότα, η οποία ιστορία εξέλιξε τον άνθρωπο και τον έκανε να επιζητά συνειδητά πλέον ειρήνη,Δημοκρατία, ζωή, ενότητα κ.λ.π.. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Και εάν τις των απίστων σας προσκαλή και θέλετε να υπάγητε, τρώγετε ό,τι βάλλεται έμπροσθέν σας, μηδέν εξετάζοντες διά την συνείδησιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι δεν έχουν Θεό έχουν για θρησκεία τα εντάλματα των ανθρώπων ή όχι. Εμείς ξέρουμε ότι τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν. Αρα ας τρώμε ό,τι μας δίνουν χωρίς να τους λέμε πως αυτό είναι αμαρτία. Διαφορετικά, αν αρχίζουμε διαμάχη τότε απέχουμε από το θέλημά του. Μη γένοιτο! Αν ρωτάνε την γνώμη μας τότε θα ενημερώνουμε τους συνανθρώπους μας τι σημαίνει Θεός. Με λίγα λόγια, ότι είναι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 29

 

«28. Εάν δε τις σας είπη, Τούτο είναι ειδωλόθυτον,μη τρώγετε δι' εκείνον τον φανερώσαντα και διά την συνείδησιν· διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής.

29. Συνείδησιν δε λέγω ουχί την ιδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή διά τι η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άγνοια του θελήματος αυτού. Υπάρχουν επίσης και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίξει την πίστη τους σε παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων. Αν τύχει να μας καλέσει κάποιος για φαγητό και θέλει να μετέχουμε σε δείπνο ο οποίος γι’ αυτόν είναι θρησκεία, είναι η μόνη λογική στη ζωή του το φαγητό κ.λ.π. εμείς δεν έχουμε παρά να σεβαστούμε τις αγνές προθέσεις του. Δεν χρειάζεται να του κάνουμε τους έξυπνους και ας συμμετέχουμε με αγάπη στον δικό του τρόπο λατρείας. Αν όμως ερωτηθούμε, θα του πούμε αυτό που νιώθουμε, αυτό που πιστεύουμε. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού σέβονται τον κάθε άνθρωπο όπως και αν αυτός δοξάζει τον Θεό. Εμείς δεν θέλουμε να σκανδαλίσουμε κανέναν συνάνθρωπο, όμως δεν μπορούμε να μην πούμε και αυτό που πιστεύουμε. Αν αυτό σκανδαλίζει τον αδελφό εμείς δεν ευθυνόμαστε γι’ αυτό. Η ημιμάθεια η δική του τον οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα ή να μιμηθούμε την δική του ζωή. Αν το κάνουμε αυτό, τότε δεν θα είμεθα αλήθεια, δεν θα έχουμε την δική μας ζωή, τα δικά μας πιστεύω αλλά τη ζωή και την ταυτότητα των άλλων. Θα λέμε την αλήθεια όταν ερωτηθούμε χωρίς εμπάθεια, διότι ίσως κάποια στιγμή να θελήσει ο Θεός να βρεθούμε σε δείπνο που να είναι ένας που του είπαμε ότι τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν και να είναι απέναντι ο άλλος αδελφός που κάναμε το θέλημά του και κάναμε ότι τηρούμε νηστεία με νηστίσιμα φαγητά. Τότε τι θα κάνουμε; Μία φορά ο Πέτρος έτρωγε με ανθρώπους που τηρούσαν τους τύπους και όταν ήλθε ο Παύλος έτρωγε ειδωλόθυτα και ο απόστολος Παύλος του έκανε παρατήρηση. Ας μην πέφτουμε στις ίδιες παγίδες. Την αλήθεια λοιπόν και αυτό που νιώθουμε. Το παν στον Θεό δεν είναι τι θα φάμε αλλά να σεβόμεθα και να δεχόμεθα τον κάθε αδελφό όπως είναι. Αυτό είναι το υγιές και αυτό να πράξουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Να δοξάζουμε τον Θεό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.Η πιο υγιής θυσία και λατρεία είναι να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ευάρεστη στον Θεό και στους αδελφούς, ώστε με έργα αγάπης να κερδίσουμε τους συνανθρώπους μας σε μία υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία μας ζωοποιεί γονιδιακά.Κάνοντας το θέλημα του Θεού λαμβάνουμε σοφία Θεού, εξασφαλίζουμε χαρά και ουρανόδρομη πνευματική ζωή γεμάτη καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες. Αυτά μας καθιστούν συνειδητά τέκνα Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 32 – 33

 

«32. Μη γίνεσθε πρόσκομμα μήτε εις Ιουδαίους μήτε εις Έλληνας μήτε εις την εκκλησίαν του Θεού,

33. καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ιδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών, διά να σωθώσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλα έχουν δοκιμαστεί δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, αλλά ο χωρισμός δεν έχει σταματήσει και τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά. Αφού ο χωρισμός αυτός κάνει τον Θεό να μην δίνει ολοκληρωμένη τη σοφία του στους ανθρώπους που υπηρετούν Θεό. Η Φωνή Θεού σήμερα θα πρέπει να παρουσιάσει αυτό που της δίνει ο Θεός διότι ήρθε ο καιρός της κρίσης. Όσοι συνειδητά εργάζονται το θέλημα του Θεού θα υπερβούν τους συνήθεις ρυθμούς των δογμάτων και θα εμφανίσουν στα έθνη Θεό ζώντα ο οποίος ζει μέσα τους με στοιχεία Θεού, τα οποία θα δημιουργήσουν τον λαό του Θεού. Μέχρι σήμερα ο Θεός έδωσε διαφορετικές αποστολές, όλοι όμως γνωρίζουν τον ύμνο της αγάπης. Σήμερα το τραπέζι του Θεού είναι έτοιμο. Όσοι συνέλαβαν την αγάπη του Θεού η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, θα πάψουν να φανατίζονται και θα δεχτούν το θέλημα του Θεού το οποίο εξασφαλίζει στον λαό του Θεού το ίνα ώσιν εν όπου είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού. Η Φωνή Θεού έχει αυτή την αποστολή. Να συμπληρώσει πνευματικά ελλείποντα ώστε όλοι ενωμένοι να τείνουμε στο να νικήσουμε τον έναν εχθρό, τη φθορά, το θάνατο ο οποίος δημιουργείται από την επιθυμία η οποία γεννά την αμαρτία. Για να εισέλθουμε στα βαθιά νοήματα του Θεού θα πρέπει να επικεντρώσουμε την καθολική προσοχή μας στα βασικά του Λόγου του Θεού. Ο τρόπος; Να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να συνειδητοποιήσουμε το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός δεν έδωσε τη ζωή του ώστε να εξασφαλίσουμε ένα μέρος της άπειρης σοφίας του, αλλά την αποκεκρυμμένη σοφία του η οποία καταργεί τον φυσικό θάνατο και ιδρύει την βασιλεία του Θεού μέσα μας αλλά και γύρω μας. Αν δεν ενωθούμε Θεό δεν θα ίδωμεν. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού καλεί όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνέλαβαν την αξία του Θεού στη ζωή τους, να εισέλθουν στο αγιαστήριο, στη σιωπή ώστε να συνειδητοποιήσουν το θέλημα του Θεού. Η Φωνή Θεού χορηγεί σήμερα δωρεάν πνευματικά ερεθίσματα γραμμένα διά Πνεύματος Αγίου τα οποία δημιουργούν συνειδητότητα. Η συνεχής μας ενασχόληση πάνω στο θέλημα του Θεού και πάνω στην υγιαίνουσα διδασκαλία του Λόγου του Θεού και της Φωνής Θεού, θα μας κάνουν υπερβατικούς διότι δημιουργούν το νου, τον εγκέφαλο του Χριστού. Φυσική συνέπεια λοιπόν να επέλθει πνευματική ισορροπία στη ζωή μας, αφού οι παρενέργειες της αμαρτίας και οι επιδιώξεις του μεταπτωτικού κόσμου σταματούν να λειτουργούν μέσα μας και το θέλημα του Θεού λαμβάνει πρώτη θέση στις επιδιώξεις μας. Σχεδόν όλα τα του κόσμου απεδείχθη ότι δημιουργούν τη φθορά, το θάνατο με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μένει κενός λόγω της ημιμάθεια, της άγνοια, της αμαρτία. Η σοφία του Θεού εξασφαλίζει σε έναν ή πολλούς ανθρώπους την ολοκληρωμένη δομή του εγκεφάλου, ώστε να πληροί όλες τις λειτουργίες για να παράγει την άφθαρτη ζωή στο εκατονταπλάσιο. Η διάφορα του Χριστού με εμάς είναι πνευματική. Σκέφτονταν διαφορετικά αλλά και ενεργούσε με αλήθεια σε όλα τα ερεθίσματα που δέχονταν, πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα του. Βιολογικά ο Χριστός είχε το ίδιο σώμα με εμάς. Πνευματικά όμως είχε και έχει τεράστια διαφορά με όλους εμάς. Στο αγιαστήριο, στη σιωπή θα καταλάβουμε ποια είναι αυτή. Μάλιστα από την ώρα που θα ζήσει μέσα μας η σοφία η δική του θα γίνουμε φως, ζωή και θα μπορούμε να πούμε και εμείς όπως ο Παύλοςμιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αν κηρύττουμε Χριστό μικρά τα αποτελέσματα. Αν γίνουμε Χριστός θα συντελεστεί πνευματική ανατροπή μέσα μας και γύρω μας, αφού αυτό θα είναι ισχυρό κίνητρο για τον Πατέρα Θεό να στείλει τον Υιό του στη γη. Ο Χριστός θα έρθει μόνο αν νικήσουμε τους εχθρούς μας οι οποίοι είναι η άγνοια, η ημιμάθεια,η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος. Εξάλλου, η δευτέρα παρουσία θα συντελεστεί στο ανθρώπινο γένος όταν αυτό θα μπορεί να συμβασιλέψει με τον Χριστό. Αν δεν μπούμε στο αγιαστήριο θα ψάχνουμε τον Θεό αιώνια, ενώ αυτός μπορεί να βρίσκεται δίπλα μας. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Σας επαινώ δε, αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμείσθε, και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού σέβεται, τιμά και δέχεται τις παραδόσεις όλων των ανθρώπων, μάλιστα συμμετέχει στις δικές της. Η Φωνή Θεού θέλει να ρίξουμε το βάρος όλων των πνευματικών μας δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη και εξασφάλιση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας, στον καθαρισμό, στον αγιασμό, στην εξάπλωση με στοιχεία Θεού,τα οποία μπορούν να ζωοποιήσουν το σώμα ημών ώστε να καταστήσουν αυτό άφθαρτο,αθάνατο, αιώνιο, Χριστού σώμα το οποίο δεν πάσχει, δεν ασθενεί, δεν πεθαίνει.Το αγαθό που εξασφαλίζει ο Θεός μέσω του Ευαγγελίου του αλλά και διά Πνεύματος Αγίου μας βοηθά να γίνουμε και εμείς αυτάγαθοι και πηγή αγαθότητας, αφού ο ποιήσας και διδάξας ζήσεται. Καθώς,όταν ο αγιασμός συντελεστεί ο Πατέρας, ο Υιός, το Αγιο Πνεύμα θα κάνουν κατοικητήριο το σώμα ημών και θα λειτουργούν μέσα μας αναπτύσσοντας την δική τους σοφία η οποία θα το ζωοποιεί. Εύχομαι να συλλάβουμε το θέλημα του Θεού.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ας βάλουμε σήμερα όλοι κεφαλή τον Χριστό στη ζωή μας και να είμεθα σίγουροι ότι ο άνθρωπος, η οικογένεια, η πόλη, το έθνος, τα χριστιανικά έθνη θα λειτουργήσουν ως σαν μία συμφωνική ορχήστρα. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι μία θρησκεία, δεν ανήκει σε ένα έθνος. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι σοφία, είναι ειρήνη, είναι δικαιοσύνη και όπου δει τα στοιχεία αυτά να λαμβάνουν χώρα στη ζωή ενός ή πολλών ανθρώπων τα αυξάνει, τα ευλογεί, τα καθιστά αιώνια. Εύχομαι να αφήσουμε τις μικρότητες και να τείνουμε στην προσφορά του Θεού, η οποία μέσω της σταυρικής του θυσίας μας εξασφαλίζει την αναγέννηση, την θέωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 17

 

«4. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχη κεκαλυμμένην την κεφαλήν, καταισχύνει την κεφαλήν αυτού.

5. Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην.

6. Επειδή αν δεν καλύπτηται η γυνή, ας κουρεύση και τα μαλλία αυτής· αλλ' εάν ήναι αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύη τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζηται, ας καλύπτηται.

7. Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός.

8. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ' η γυνή εκ του ανδρός·

9. επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ'η γυνή διά τον άνδρα.

10. Διά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους.

11. Πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω.

12. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ είναι διά της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού.

13. Κρίνατε σεις καθ' εαυτούς· είναι πρέπον γυνή να προσεύχηται εις τον Θεόν ασκεπής;

14. Η ουδέ αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει, ότι ανήρ μεν εάν έχη κόμην είναι εις αυτόν ατιμία,

15. γυνή δε εάν έχη κόμην, είναι δόξα εις αυτήν;διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλύμματος.

16. Εάν τις όμως φαίνηται ότι είναι φιλόνεικος,ημείς τοιαύτην συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ αι εκκλησίαι του Θεού.

17. Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεσθε ουχί διά το καλήτερον αλλά διά το χειρότερον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν νουθεσίες οι οποίες ειπώθηκαν για συγκεκριμένες εποχές. Εμείς σήμερα ζούμε σε μία εποχή όπου όλοι δυνάμεθα να καταλάβουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και την γυναίκα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Ας τείνουμε άνδρες και γυναίκες στην αναγέννηση. Αυτό θα παίξει ρόλο στο να εξασφαλίσουμε Θεό ζώντα ο οποίος θα ζει μέσα στους άνδρες και στις γυναίκες.Όσοι έχουν άγνοια και διέπονται από φανατισμό θα μας κατηγορήσουν, όμως εμείς δεν ζούμε την εποχή εκείνη αλλά παρήλθαν δύο χιλιάδες χρόνια. Αν μιμούμαστε πράγματα άλλων εποχών θα γίνουμε εκείνη η εποχή και η εξέλιξη που παραχώρησε ο Θεός για να συντελεστεί η αναγέννηση δύο χιλιάδων χρόνων θα πάει χαμένη. Όταν ήρθε ο Κύριος φανέρωσε ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος του Σαββάτου. Το γεγονός αυτό σκανδάλιζε τους Ιουδαίους, αφού γνώριζαν ότι ο Μωϋσής από τον Θεό έλαβε την εντολή αυτή. Έτσι μέσα από την επιπολαιότητά τους, η οποία ήταν το Σάββατο ενώ δεν εφάρμοζαν όλο τον νόμο, δεν μπόρεσαν να συλλάβουν ότι ο ίδιος ο Θεός διά του Υιού του θέλησε να περάσει τους ανθρώπους σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο, φυσική συνέπεια να μην γίνει αντιληπτός από τους Ιουδαίους και να καταστεί αρνητικός πόλος, λίθος τον οποίον εξουθένωσαν - περιφρόνησαν γι’αυτούς, με συνέπειες να τον σταυρώσουν. Εύχομαι και εμείς να βρούμε καλοπροαίρετους και να μην μας σταυρώσουν που φανερώνουμε ότι δεν μπορούμε να μιμούμεθα πράγματα που έλαβαν χώρα σε άλλη εποχή και μάλιστα μας φανατίζουν.Άμα ζούμε σε άλλη εποχή δεν θα γνωρίσουμε τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί σήμερα στην δική μας εποχή. Η προσοχή, η μελέτη, η σιωπή, το αγιαστήριο θα μας σπουδάσουν την ολοκληρωμένη αλήθεια. Ο απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του στο κεφάλαιο ς΄ στίχοι 1 έως 2 αναφέρει, Διά τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Αρα,βλέπουμε ότι και ο απόστολος Παύλος αναθεώρησε πράγματα τα οποία πρώτα υποστήριζε. Ας γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι δέχονται την εξέλιξη του Θεού. Όπως ο Θεός εξέλιξε τις κοινωνίες με πολλά υλικά αγαθά, αυτοκίνητα, ψυγεία κ.λ.π. τα οποία τα δεχόμαστε, έτσι να δεχόμαστε και την πνευματική μας εξέλιξη. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Διότι πρώτον μεν όταν συνέρχησθε εις την εκκλησίαν, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας, και μέρος τι πιστεύω·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα σχίσματα έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται στη ζωή των ανθρώπων διότι αρέσκονται σε ανθρώπινες τυπικές πνευματικές επιδιώξεις, νομίζοντας ότι είναι αδύνατον να κάνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι ευαρεστούνται να δημιουργούν Θεό στα μέτρα τους με τον οποίον και φανατίζονται. Η αλήθεια είναι μία, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Αφού αυτά δεν λαμβάνουν χώρα στους Χριστιανούς μάταια είναι και όλα τα άλλα. Ας επικεντρώσουμε τη προσοχή μας στο στόχο μας, διαφορετικά στρουθοκαμηλίζουμε με μηδαμινά αποτελέσματα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. διότι είναι ανάγκη να υπάρχωσι και αιρέσεις μεταξύ σας, διά να γείνωσι φανεροί μεταξύ σας οι δόκιμοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ύπαρξη διαφορετικών διδασκαλιών ανήκει στη σοφία του Θεού και ο λόγος διότι όταν γίνει κάλεσμα να καθίσουν οι πάντες στο δείπνο της αγάπης θα φανεί ποιοι δεν εργάστηκαν συνειδητά, αφού θα παραμένουν χωρισμένοι με κρίσεις, επικρίσεις,καταλαλιές κ.λ.π.. Όλοι έχουν στα χέρια τους το νόμο του Θεού ο οποίος είναι η αγάπη. Όσοι δεν ενωθούν στο κάλεσμα του Θεού για να γευθούν οι πάντες τον μόσχο του Θεού, την αγάπη, θα είναι όσοι διακατέχονται από υποκρισία. Όσοι έρθουν στο κάλεσμα του Θεού, πάει να πει ότι εφάρμοσαν την αγάπη. Η ελευθερία που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο τον έκανε να αντιτάσσεται ακόμα και στη λογική του Θεού, στην αγάπη, την μεγαλύτερη αρετή η οποία τα πάντα στέγει, με αποτέλεσμα ο φανατισμός αυτός αιώνες τώρα να συνεχίζεται ώστε να σταυρώνει την αγάπη, τον Θεό, αφού γκρεμίζει την βάση της ζωής που είναι η ενότητα. Ας εννοήσουμε ότι ο Θεός σήμερα μας καλεί να μας διακατέχει η αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Οποιαδήποτε θρησκεία ή θεωρία μας χωρίζει από την αγάπη και μας επιβάλλει στη ζωή μας την δική της λογική,δεν ανήκει στη σοφία του Θεού. Με τη λογική αυτή γινόμαστε όργανα του σατανά και δυστυχώς με τα λόγια μας και τα έργα μας συνεχιστές της σταύρωσης του Χριστού, αφού καταδικάζουμε τους πάντες. Όποιος εργάζεται με φανατισμό δογματίζοντας την διδασκαλία του δεν γνωρίζει τον Θεό και δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της δόξης αυτού. Εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος φανέρωσε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε τις είσαι συ όστις κρίνης αλλότριον οικέτη εις τον ίδιο κύριο ίσταται ή πίπτει, συ τι; Μία φορά ρώτησαν τον Κύριο,Κύριε κάποιος κηρύττει όπως εσύ, του είπαμε να έλθει κοντά μας και δεν μας ακολούθησε. Ο Χριστός με σοφία απάντησε, όστις δεν είναι καθ ημών είναι υπέρ ημών. Η Φωνή Θεού φανερώνει ολοκληρωμένο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έζησαν αποκαλύψεις υπό του Θεού και κέρδισαν την συμπάθεια των ανθρώπων, όμως εγκατέλειψαν την αποστολή τους διότι είδαν ότι η σοφία του Θεού θα τους φέρει σε αντίθεση με το κοινωνικό σύστημα, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού και θα δεχτούν διωγμό ή αποστροφή. Έτσι εγκατέλειψαν την μεγάλη δόξα να γίνουν το πρόσωπο του Θεού στις κοινωνίες. Η Φωνή Θεού είναι έτοιμη με την δύναμη και την χάρη του Θεού να μην εγκαταλείψει τις αρχές της ώστε να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 24

 

«23. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ' ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον,

24. και ευχαριστήσας έκοψε και είπε· Λάβετε,φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου,

25. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων·Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα έχουμε ως κοινό άρτο και κοινό ποτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου το οποίο συμβολίζει την μέγιστη θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος που έδωσε την ζωήν του λύτρον αντί πολλών, κάνοντας μέτοχους της δόξης του όλες τις τάξεις των ανθρώπων μέσω της μετάνοιας και της αναγέννησης. Όταν τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου εις ανάμνηση, γίνεται ώστε να ενθυμούμεθα τις αρχές του. Εάν δεν συντονίζουμε την αγάπη του Θεού και τη λογική αυτού στη ζωή μας εφαρμόζοντας το δικό του θέλημα και προβαίνουμε σε κρίσεις, επικρίσεις,καταλαλιές, πονηρίες, συμφέροντα και φιλοδοξίες, τότε αναξίως μεταλαμβάνουμε φυσική συνέπεια τα έργα μας να μας προδίδουν ώστε να ασθενούμε και να πεθαίνουμε. Ας γίνουμε από σήμερα μέτοχοι της δόξης του και να είμαστε σίγουροι ότι η δόξα του θα περάσει και θα μείνει στη ζωή μας, αφού θα μας κάνει μέτοχους της άπειρης σοφίας του και της άφθαρτης ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Ώστε όστις τρώγη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είσθαι του σώματος και αίματος του Κυρίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αναξίως τρώμε τον άρτο (σώμα) και πίνουμε το αίμα (θυσία) όταν η ζωή μας δεν διέπεται από τους καρπούς, τα χαρίσματα, τα σημεία και τις ιδιότητες που εξασφαλίζει ο Θεός εις ημάς διά της μετάνοιας, διά της αναγέννησης, διά της ζώσης πίστεως.Φυσική συνέπεια ως ανάξιοι να μην διεπόμαστε από το πνεύμα του Θεού, διότι απεδείχθη ότι όταν δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού το οποίο στεγάζει τους πάντες,δεν είμαστε του Θεού και ας κάνουμε οι ίδιοι ότι είμαστε του Θεού. Ας επέλθει σοβαρότητα εις ημάς, αν θέλουμε και ο Θεός να μας πάρει στα σοβαρά. Γένοιτο,γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δοκιμή συντελείται όταν δημιουργούνται σκάνδαλα στη ζωή μας. Αυτός που σκανδαλίζει εκμεταλλευόμενος συνειδητά τους άλλους και αυτός που σκανδαλίζεται όταν δέχεται την αποστροφή και το κατηγορώ δεν μετέχει του Θεού. Όποιος όμως δοκιμαστεί και βρεθεί να διέπεται από στοιχεία Θεού διακατεχόμενος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες από ανυπόκριτη αγάπη, αφήνεται να εννοηθεί ότι άξια πίνει και άξια τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εύχομαι όταν δοκιμαζόμαστε να ανταποκρινόμαστε ως εξής, λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει. Καθώς, Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασιν τι ποίουσιν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 30

 

«29. διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.

30. Διά τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, και αποθνήσκουσιν ικανοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος δεν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και παραμένει πνευματικά ακαλλιέργητος έχοντας τον Λόγο του Θεού στα χέρια του μόνο και μόνο για να κάνει τον σοφό αποβλέποντας σε προσωπικά οφέλη, η ζωή του, η λογική του, η πονηρία του, τα συμφέροντά του θα τον οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Τα προβλήματα υγείας τα δημιουργεί η αμαρτία. Η αναμαρτησία χορηγεί την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία αναπτύσσει γονιδιακά παρέχοντας υγεία, σοφία, ζωή αιώνια. Αμήν. Η εξέλιξη της πνευματικής μας ζωής θα μαρτυρά και την βιολογική μας υγεία. Το σώμα είναι η απόδειξη εκείνη η οποία θα φανερώνει αν έχουμε Θεό. Ο Χριστός ήταν υγιής στο πνεύμα και στο σώμα. Ο αγώνας, ο συνειδητός αγώνας θα μας εξασφαλίσει σοφία Θεού η οποία θα μας ζωοποιεί. Αν πάσχουμε στο σώμα, πάει να πει ότι πάσχουμε στο πνεύμα και θα χρειαστεί περισσότερη αφιέρωση. Όταν υποσιτίζεται το πνεύμα βάσει του Λόγου του Θεού υποσιτίζεται και το σώμα. Το σώμα μαρτυρά αν έχουμε το πνεύμα του Θεού. Η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα υγείας ή μας διέπουν πόνοι στο σώμα ή συνεχόμενοι πονοκέφαλοι, πάει να πει ότι ακόμα είμεθα ελλιπείς σοφίας Θεού. Το αγιαστήριο και η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού θα συντονίσουν τον εγκέφαλό μας στη λογική του Θεού, ο οποίος εξασφαλίζει σε εμάς υγεία πνεύματος και σώματος, αφού ο εγκέφαλος με τη σοφία του Θεού εγκαταλείπει τα πάθη, τις αδυναμίες, την αμαρτία και αυξάνει στον αγιασμό, στη σοφία, στην αγάπη. Κίνητρα τα οποία καθιστούν τη ζωή μας, την υγεία μας αιώνια. Αμήν. Να θυμόμαστε όλοι, το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Όταν υπάρχει πρόβλημα μην απελπιζόμαστε, μην φοβόμαστε γίνεται αναστροφή. Περισσότερη πνευματική έρευνα, περισσότερη αφιέρωση και η υγεία θα ανακαινίζεται αιώνια ως αετός. Υπάρχουν όμως και μερικά προβλήματα υγείας τα οποία γίνονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, διότι προκαλούν ειλικρινή μετάνοια και συμβάλλουν στην αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 31 – 32

 

«31. Διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεσθαι·

32. αλλ' όταν κρινώμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, διά να μη κατακριθώμεν μετά του κόσμου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν θα κρινώμεθα όταν τα λόγια μας συμβαδίζουν με τα έργα μας. Αν γνωρίσουμε τον εαυτό μας δεν θα το παίζουμε έξυπνοι σε κανέναν άνθρωπο και δεν θα συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός θα μας συστήνει παντού αν το αξίζουμε. Όταν κρινώμεθα αρνητικά από τους άλλους είναι παραχώρηση Θεού ώστε να προσέξουμε περισσότερο και γίνεται για έναν σκοπό. Να διορθωθούμε πνευματικά. Είναι πολλοί που όταν δέχονται κριτική, αμέσως και επιπόλαια ανταποδίδουν τα κατηγορώ. Τα παιδιά που ανήκουμε στην Φωνή Θεού θα ακούμε την κριτική και αν οι συνάνθρωποί μας έχουν δίκιο θα ζητούμε το έλεος του Θεού και την συγγνώμη των ανθρώπων. Αν άδικα μας κρίνουν, τότε εμείς δεν θα ανταποδίδουμε αλλά με σιωπή θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Πολλοί θέλουν να δουν άγιους. Εμείς αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όσοι βλέπουν λάθη γίνονται οι σταυρωτές του Χριστού. Ο Χριστός φανέρωσε, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Να έχουμε καλή προαίρεση. Όσοι κρίνουν και παραμένουν αδιόρθωτοι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πάντως σκοπός μας,στόχος μας θα είναι να γίνουμε παιδιά Θεού και θα γίνουμε με την δύναμη του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 33 – 34

 

«33. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχησθε διά να φάγητε, περιμένετε αλλήλους·

34. εάν δε τις πεινά, ας τρώγη εν τη οικία αυτού,διά να μη συνέρχησθε προς κατάκρισιν. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κανένας να μην σκανδαλίζεται με κανέναν. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν φταίνε οι άλλοι για τα λάθη τα δικά μας. Αν σκανδαλιζόμαστε δεν διοικούμαστε από το πνεύμα του Θεού. Όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι του Θεού. Τα παιδιά του Θεού έχουν ωριμότητα πνευματική και δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους αλλά με τον Θεό, τον οποίον και διορθώνουν συνέχεια μέχρι να φτάσουν στο πνευματικό πλήρωμα το δικό του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοήτε.

2. Εξεύρετε ότι ήσθε εθνικοί, συρόμενοι όπως εσύρεσθε προς τα είδωλα τα άφωνα.

3. Διά τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών διά Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πρώτα η ζωή μας κινούνταν πάνω στην άγνοια του θελήματος του Θεού, πάνω στην αμαρτία.Σήμερα διακατεχόμαστε από πνευματικά χαρίσματα, τα οποία δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε αλλά μέσω της προσευχής να τα ενεργοποιούμε ώστε να πολλαπλασιάζονται.Αμήν. Σίγουρα η ζωή αυτού που μιλά διά Πνεύματος Αγίου διέπεται από λογική Θεού, από αφιέρωση. Αυτός ο άνθρωπος δεν κρίνει ποτέ συνειδητά και αν κρίνει εύκολα και γρήγορα συγχωρεί, έρχεται γρήγορα εις εαυτόν. Ο άνθρωπος του Θεού δεν λέει ψέματα, εργάζεται χωρίς φανατισμό, τους δέχεται όλους όπως είναι. Έχει πολλά στοιχεία ο άνθρωπος του Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

 

«4. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό·

5. είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός·

6. είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 4: Τα χαρίσματα είναι επτά:Γλωσσολαλιά, ερμηνεία γλωσσών, προφητικό, ιαματικό, διάκριση πνευμάτων, λόγοι διδαχής και δυνάμεις. Όλα αυτά τα χορηγεί το ίδιο πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού.Όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού έχει και αυτά, ανάλογα βέβαια και το πνευματικό στάδιο. Πάντως με την αναγέννηση ο άνθρωπος του Θεού τα αποκτά. Αμήν.

Στίχος 5: Οποιαδήποτε διακονία γίνεται στην εκκλησία του Θεού είναι στις αρχές του Θεού και γίνεται για την δόξα του Θεού και εκδηλώνεται με την αγάπη, η οποία αγάπη δημιουργεί αφού δεν βλέπει λάθη το ίνα ώσιν εν.

Στίχος 6: Ο Θεός έδωσε σε κάθε αδελφό κάτι ώστε να ενεργεί για την δόξα του Θεού μέσα στην εκκλησία του προς οικοδομή όλων. Η ενέργεια παρέχει δύναμη διότι δημιουργεί πνευματικό κίνητρο, το οποίο μας μεταβάλλει από ανθρώπους του κόσμου σε ανθρώπους του Θεού. Αμήν. Ο Θεός μοιράζει σωστά τις δωρεές του. Εμείς να μάθουμε να της δεχόμεθα σωστά ώστε να μην συντελούνται πνευματικές ζήλιες. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον.

8. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το συμφέρον του κύκλου, της εκκλησίας,του ανθρώπου το καθορίζει ο Θεός. Εμείς ας κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και ας είμεθα θετικοί σε ό,τι συντελείται γύρω μας το οποίο αυξάνει το αγαθό. Αμήν. Τα δύο χαρίσματα, η σοφία και η γνώση είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες του ανθρώπου του Θεού. Γνώση και επίγνωση πάνω σε όλους τους τομείς, ειδικότερα σήμερα στην εποχή μας διότι όλοι μπορούμε με απλά πνευματικά βήματα να σπουδάσουμε πρώτον τον Λόγο του Θεού, δεύτερον την γνώση του κόσμου ώστε να γνωρίσουμε και το υλικό στοιχείο απ’ όπου έχουμε δημιουργηθεί, τρίτον να γνωρίσουμε το βιολογικό σώμα μας και τις δυνατότητές του μέσα από την βιολογία.Η βασικότερη γνώση όμως που θα πρέπει να μας διακατέχει είναι περί του Πνεύματος του Θεού. Να γνωρίσουμε το πώς εργάζεται και ενεργεί στον ερευνητικό κόσμο παγκόσμια, αλλά και στον πνευματικό και να το συγκρίνουμε με τα διάφοραπνεύματα ώστε να μην κρατάμε σκουπίδια μέσα μας. Η σοφία τώρα του Θεού που αναφέρει ο απόστολος Παύλος την οποίαν διαμοιράζει ο Θεός κατά το συμφέρον μας υπερέχει κάθε ανθρωπινής νοήσεως, υπερέχει κάθε λογικής του ανθρώπου και ο βασικός λόγος είναι διότι η σοφία του Θεού όταν εξέρχεται από σκεύος εκλογής υλοποιείται.Η σοφία του Θεού ανήκει στον Θεό. Μέτοχος γίνεται αυτός που τηρεί τις ευαγγελικές εντολές και προτροπές του Θεού. Οι εντολές του Θεού για κάποιον που θέλει δεν είναι βαριές, για κάποιον όμως που δεν θέλει είναι ασήκωτες και επώδυνες. Στη σοφία του Θεού ανήκει ο τρόπος ίδρυσης της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας, ανήκει ο αγιασμός, ανήκει η αιώνια, άφθαρτη ζωή, ανήκει η ενότητα, η παντοδυναμία η οποία εξασφαλίζεται διά της ζώσης πίστης, ανήκει ο Θεός. Σοφία Θεού σημαίνει Θεός μέσα μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος,εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχει η σκιώδης πίστη στον Θεό η οποία αναπτύσσεται πάνω σε χριστιανικούς τύπους. Την θεραπεία στο σώμα στην προκειμένη περίπτωση την φέρνει ο γιατρός, τα φάρμακα, η επιστήμη και όχι αυτή η σκιώδης πίστη. Υπάρχει όμως και η ζώσα πίστη η οποία εξασφαλίζει το ιαματικό, διότι η σοφία του Θεού η οποία διατυπώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού προτρέχει των πάντων. Ο Χριστός και οι άνθρωποι του Θεού θεράπευαν τον εαυτό τους με την προσευχή διά της πίστεως και της ενυπόστατης σοφίας του. Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να έχουν τον Λόγο του Θεού ανά χείρας στη ζωή τους κάθε στιγμή και να συνδιαλέγονται αδιάλειπτα μαζί του, διότι αυτός όταν μελετάται αυξάνει το αγαθό, αυξάνει τη ζώσα πίστη,αυξάνει τη σοφία του Αγίου Θεού. Αυτά τα πνευματικά στοιχεία περνούν τον άνθρωπο στην διάσταση του Θεού ώστε να μετέχει της απείρου κάλους δόξης του. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, διότι τον μεταβάλλει από φθαρτό σε άφθαρτο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών.

11. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κάποτε με ρώτησε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Θωμά, εγώ μέχρι χτες νόμιζα ότι δεν έχω ανάγκη τίποτα και κανέναν, όμως από τότε που σε γνώρισα με τη σοφία αυτή που σου χάρισε ο Θεός είδα ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχω ανάγκη. Γιατί, μου είπε, ο Θεός δεν μου το έδωσε και αυτό που έχεις εσύ; Του απάντησα, διότι ο Θεός ήθελε να σε φυλάξει από τον εγωισμό όπως και όλους μας. Έτσι έδωσε στον καθένα μας ιδιάζουσα μορφή σοφίας ώστε να έχουμε όλοι αξία. Ο λόγος; Να έχουμε ο ένας ανάγκη τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται η ταπείνωση μεταξύ μας αλλά και η καθολική ενότητα διότι ο ένας συμπληρώνει με την αγάπη του Θεού, η οποία είναι κοινή, πνευματικά ελλείποντα. Αυτή είναι η σοφία του Θεού! Αν ο Θεός τα έδινε σε όλους όλα, φανταστείτε τον υπέρμετρο εγωισμό που θα είχαμε. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός·

13. διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Βαπτιστήκαμε στο νερό στο όνομα του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ανήκει σε όλους και έχει εντολές και προτροπές για όλους. Ας μην αφήνουμε ανθρώπους να μας χωρίζουν εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά μας. Όσοι αγαπούν τον Θεό θα καταλάβουν με την πάροδο των χρόνων ότι ο Θεός δίνει διαφορετικές αποστολές με επίκεντρο πάντα την αγάπη. Αρα η αγάπη θα πρέπει να μας ενώνει και δεν θα πρέπει να μας χωρίζει η αποστολή ώστε να πέφτουμε σε κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές, εωσφορικούς εγωισμούς. Με τον επιπόλαιο χωρισμό που προκαλεί η άγνοιά μας γκρεμίζουμε την ενότητα η οποία είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού, φυσική συνέπεια να καταστρέφουμε την βάση της άφθαρτης ζωής. Η Φωνή Θεού τονίζει, όλοι ένα όπως τα μέλη του σώματος τα οποία είναι διαφορετικά όμως όλα μαζί αποτελούν το σώμα. Η Φωνή Θεού ζητά να αφαιρέσουμε, να βγάλουμε την οποιαδήποτε λογική ή τον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος μας θέτει νόμους, όρους και θέλει να μας βάλει στο δικό του μαντρί.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 27

 

«14. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά.

15. Εάν είπη ο πους, Επειδή δεν είμαι χειρ, δεν είμαι εκ του σώματος, διά τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος;

16. Και εάν είπη το ωτίον, Επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, διά τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος;

17. Εάν όλον το σώμα ήναι οφθαλμός, που η ακοή; Εάν όλον ακοή, που η όσφρησις;

18. Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα καθώς ηθέλησεν.

19. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, που το σώμα;

20. Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα.

21. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπη προς την χείρα· Δεν έχω χρείαν σου· ή πάλιν η κεφαλή προς τους πόδας· Δεν έχω χρείαν υμών.

22. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία,

23. και εκείνα τα οποία νομίζομεν ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομεν τιμήν περισσοτέραν, και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέραν ευσχημοσύνην·

24. τα δε ευσχήμονα ημών δεν έχουσι χρείαν. Αλλ' ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσοτέραν τιμήν εις το ευτελέστερον,

25. διά να μη ήναι σχίσμα εν τω σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπέρ αλλήλων.

26. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν· είτε τιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι.

27. Και σεις είσθε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει, αρκεί να το καταλάβουμε ώστε να αποτινάξουμε τους έμπορους ψυχών οι οποίοι παρόλο που το κηρύττουν το χρησιμοποιούν για τους δικούς τους ομοϊδεάτες, ενώ αυτό απευθύνεται και ισχύει για όλον τον πνευματικό εν Χριστώ κόσμο αλλά και για όλους τους λαούς της γης. Μην μένουμε απαθείς στην εωσφορική εκμετάλλευση ανθρώπων, οι οποίοι εμπορεύονται Θεό και ψυχές ανθρώπων. Η Φωνή Θεού δεν έχει νόμους, δεν έχει όρους, δέχεται τους πάντες όπως είναι αρκεί να μην απαιτούν απ’ αυτήν να υιοθετήσει το δικό τους. Η Φωνή Θεού φανερώνει αυτό που ο Θεός εργάζεται χωρίς να απαιτεί. Το ίδιο να κάνουν όλοι. Ο Θεός εργάζεται διαφορετικά την αναγέννηση όλων των ανθρώπων. Το αποκορύφωμα όλων είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, οι δυνάμεις, η υγεία, η ζωή. Αυτά όλοι τα δέχονται, αυτά είναι τα βασικά. Τα άλλα όπως θέλει ο κάθε άνθρωπος. Γένοιτο αμήν. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να πω διά του γραπτού λόγου δυνατά, ώστε να γίνει πνευματική συγκόλληση όλων των Χριστιανών. Γένοιτο,γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 31

 

«28. Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα,έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών.

29. Μη πάντες είναι απόστολοι; μη πάντες προφήται;μη πάντες διδάσκαλοι; μη πάντες ενεργούσι θαύματα;

30. μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων; μη πάντες λαλούσι γλώσσας; μη πάντες διερμηνεύουσι;

31. Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα.Και έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς ανθρώπους και ήταν για την χρονική περίοδο η οποία μας έφτασε εδώ και ήταν παραχώρηση Θεού, διότι δεν θα μπορούσε ο Χριστιανισμός διαφορετικά να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Σήμερα όμως καλούμαστε να προχωρήσουμε όλοι σε ένα άλλο πνευματικό στάδιο, το οποίο μας καθιστά όλους υιούς και θυγατέρες, ώστε οι πάντες να είμαστε διδακτοί Θεού. Ας αφήσουμε πίσω μας πνευματικά στοιχεία ή ιδιότητες οι οποίες μας μεταβάλλουν σε ανθρώπους μιας άλλης εποχής. Ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθούν επαγγελίες. Ήρθε η ώρα να σταματήσει ο ένας να κάνει τον προφήτη, ο άλλος τον μαθητή, ο ένας τον ποιμένα,ο άλλος το πρόβατο. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ότι είμεθα θεοί και υιοί υψίστου πάντες και να πάρουμε την υγιή θέση που μας χάρισε ο Θεός για να γίνουμε όλοι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του. Μεταξύ μας ένας τίτλος να μας διέπει συνειδητά, να γίνουμε φίλοι ώστε να εμφανιστεί η εκκλησία της Φιλαδέλφειας στον κόσμο, η οποία θα αποτελείται από αναγεννημένους ανθρώπους πολλών λαών που θα σέβονται την πνευματική συνείδηση, άποψη, λογική θρησκεία που έχουν αναπτύξει οι άλλοι αδελφοί χωρίς να δογματίζουν αυτή. Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού, σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός· πάντες δε σεις αδελφοί είσθε. Αν δεχόταν οι Ισραηλίτες τον Χριστό, η βασιλεία θα ξεκινούσε από το Ισραήλ και τώρα θα είχε επικρατήσει σε όλον τον κόσμο. Επειδή όμως δεν τον δέχτηκαν, ο Θεός έθεσε τον Υιόν του στα δεξιά του μέχρι να ετοιμαστεί το έδαφος, γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν προφήτες, απεσταλμένοι κ.λ.π.. Σήμερα η βασιλεία ξεκίνησε να ιδρύεται και γίνεται με τη λογική που έχει εξασφαλίσει ο Θεός στην Φωνή Θεού.Συνειδητοποίηση ότι πρέπει να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Ας μην σκληρύνουμε θέτοντας στοιχεία εγωισμού και μένοντας σε γεγονότα τα οποία συντελέστηκαν σε άλλες εποχές. Αν μιμηθούμε αυτά θα γίνουμε οι ίδιοι άνθρωποι. Αν θέλουμε να γίνουμε θεοί, ας μιμηθούμε τη λογική του Θεού η οποία εκδηλώνεται και διατυπώνεται καθαρά μέσα στον Λόγο του Θεού και διακηρύττεται σήμερα από την Φωνή Θεού. Το καλύτερο χάρισμα είναι να ζητάμε να μας διέπει σοφία Θεού. Μόνο αυτή δύναται να μας εξασφαλίσει ουράνια και επίγεια αγαθά. Τα άλλα όλα χωρίς σοφία Θεού θα μας κάνουν εωσφορικούς ανθρώπους που θα επιζητούμε να γίνουμε ποιμένες,προφήτες, ιδιαίτεροι κ.λ.π.. Μη γένοιτο!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου